Traditional Songs from Scotland

             


 

      

  Play the Music

 

The Mist Covered Mountains


Chorus:
O chi, chi mi na morbheanna
O chi, chi mi na corrbheanna
O chi, chi mi na coireachan
Chi mi na sgoran fo cheo.

Chi mi gun dail an t-aite 's an d'rugadh mi
Cuirear orm failt' 's a' chanain a thuigeas mi
Gheibh mi ann aoidh abus gradh 'n uair ruigeam
Nach reicinn air thunnaichean oir.

Chorus:

Chi mi ann coilltean, chi mi ann doireachan
Chi mi ann maghan bana is toraiche
Chi mi na feidh air lar nan coireachan
Falaicht' an trusgan de cheo.

Chorus:

Beanntaichean arda is aillidh leacainnean
Sluagh ann an comhnuidh is coire cleachdainnean
'S aotrom mo cheum a' leum g'am faicinn
Is fanaidh mi tacan le deoin.

Chorus:


Version 2


Chorus:
O, roe, soon shall I see them,
O, hee-roe, see them, oh see them.
O, roe, soon shall I see them,
The mist covered mountains of home!

There shall I visit the place of my birth.
They'll give me a welcome the warmest on earth.
So loving and kind, full of music and mirth,
The sweet sounding language of home.

Chorus:

There shall I gaze on the mountains again.
On the fields, and the hills, and the birds in the glen.
With people of courage beyond human ken!
In the haunts of the deer I will roam.

Chorus:

Hail to the mountains with summits of blue!
To the glens with their meadows of sunshine and dew.
To the women and the men ever constant and true,
Ever ready to welcome one home!

Chorus:
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved