Traditional Songs from Scotland

             


 

      

  Play the Music

 

Mo Shuil Ad Dheidh!


Refrain
Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shil a'd dhigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shil a'd dhigh;
Cha lir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

Gu'n d' irich mi mochthrath maduinn an d,
'S gu'n ghearr mi'n ear-thalmhainn do bhrgh mo sgil;
An dil gu'm faicinn-sa rn mo chlibh;
Ochin! Gu'm facas, 's a claobh rium fin.

Na'm bitheadh siod agam, mo lgh 's mo leum,
Mi'm shuidhe aig bealach 's mo ch air ill,
Gu'n deanainn-sa cogadh gu lidir treun
Mu'n leiginn mo leannan le fear tha do'n ghrin.

'S ann ormsa 'tha 'm mulad 's am fiabhrus mr,
O'n chualas gun deach' thu le Brian g;
Mo chomunn cha dean mi ri mnaoi 'san fheil,
O'n rinn thu mo thrigsinn 's mi fhin a bhi be.

O! Chan eil uiseag 's na speuraibh rd,
No ian anns an doire d'am b'el mo ghrdh
Nach eil nis ri tuireadh a dh' oidhche 's a l.
O'n chualas gu'n ghlacadh mo chailin air lmh.

Repeat Refrain
Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh...
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved