Traditional Songs from Scotland

             


 

      

  Play the Music

 

Cailin Mo Ruin-sa


Cailin mo rin-sa is leannan mo ghridh
Ainnir mo chridh-sa 's i cuspair mo dhin
Tha m'inntinn ln slais bhi tilleadh gun dil
Gu cailin mo rin-sa is leannan mo gridh.

B'g chuir mi elas air leannan mo ghridh
'S a rinn mise suas ri'sa ghleannan gu h-rd
A gnuis tha cho aoidheil, ln gean agus bigh
Is mise bhios cianail, mur faigh mi a lmh.

Gur tric sinn le chile gabhail cuairt feadh an it'
'S a falbh troimh na cluaintean gach bruachag is mgh
Na h-eoin bheag le smudan a' seinn dhuinn an dn
'S toirt filte do'n mhaighdinn d'an d'thug mi mo ghrdh.

Bha mise ln aoibhneis nuair fhuair mi cheud phg
Bho'n chaileig ghrinn uasail tha aighearach g
'S e mo mhiann is mo dhrachd, cho fad 's bhios mi be
A bhi psd' ris a' ghruagaich tha suairc agus cir.
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved